Λώλος Μιχάλης - Πολιτικός Μηχανικός / Ενεργειακός Επιθεωρητής
Επικοινωνήστε μαζί μας: +30 210 76 49 610

Μονώσεις Ταρατσών

Μονώσεις Ταρατσών

Μονώσεις Ταρατσών

Μονώσεις Ταρατσών
Πάνω στην πλάκα της ταράτσας είναι απαραίτητη η διαμόρφωση στεγανών ρύσεων προς τις υδρορροές.

1. Μπετόν στεγανοποιημένο
Η κατασκευή της ανεστραμμένης στέγης αρχίζει από την πλάκα του μπετόν.
Είναι πάντα επιθυμητή εκεί η προσθήκη στεγανοποιητικού προσμίκτου  κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης.

Το μπετόν προστατεύεται από πρώιμη εξάτμιση ψεκάζοντας το με το αντιεξατμιστικό.
2. Τσιμεντοκονία ρύσεων με  ίνες
Πάνω στην πλάκα της ταράτσας είναι απαραίτητη η διαμόρφωση στεγανών ρύσεων προς τις υδρορροές. Οι στεγανοποιήσεις δωμάτων είναι συνδυασμός του στεγανοποιητικού υλικού και των ρύσεων. Κανένα στεγανοποιητικό υλικό, οποιουδήποτε τύπου, δεν κατορθώνει να συγκρατεί μακροπρόθεσμα τα νερά αν δεν εδράζεται σε κεκλιμένη επιφάνεια (1-2%). Χωρίς αυτές ο παγετός και τα άλατα στα σημεία που λιμνάζει νερό, καταστρέφουν ταχύτατα και την στεγανοποίηση και τα υπερκείμενα της. Οι ρύσεις μειώνουν τον χρόνο παραμονής του ύδατος πάνω στην στεγανοποίηση, απάγοντας το διαρκώς και καταργούν τα σημεία που ο παγετός θα κατάστρεφε τόσο αυτήν όσο και την υπερκείμενη κατασκευή.

Στην κατασκευή των ρύσεων ο μεγαλύτερος κίνδυνος αστοχίας είναι η αποκόλληση τους (κούφωμα). Για να αποτραπεί αυτό πρέπει πάντα να προηγείται μια επαλειφόμενη συγκολλητική στρώση η λεγόμενη ιλύς πρόσφυσης και όσο αυτή είναι φρέσκια, να διαστρώνεται πάνω της το κονίαμα ρύσεων.
Επίσης ένας ψεκασμός με το αντιεξατμιστικό εξασφαλίζει την τσιμεντοκονία από ρηγμάτωση σε ημέρες καύσωνα, ισχυρού ανέμου κτλ.

Τσιμεντοκονία ρύσεων: Πάνω στην φρέσκια ιλύ ακολουθεί πλέον η τσιμεντοκονία, στεγανοποιημένη και αντιπαγετική με το πρόσμικτο μάζης  και οπλισμένη με ίνες πολυπροπυλενίου  που αντικαθιστούν το πλέγμα οπλισμού. Πάνω της μπορεί να εφαρμοσθεί οποιαδήποτε επιλεγείσα στεγανοποίηση.

Φυτεμένο Ανεστραμμένο Δώμα

Φυτεμένο Ανεστραμμένο Δώμα

3α. Στεγανοποίηση
Η στεγανοποίηση εφαρμόζεται πάντα αφού διαμορφωθούν οι ρύσεις (1-2%). Μπορούμε να επιλέξουμε, ανάλογα με τα συνεργεία που διατίθενται, πολλά είδη στεγανοποιήσεων. Άλλα απαιτούν κάποια εξειδίκευση και αλλά είναι μιά απλή επάλειψη που μπορεί να εφαρμόσει οποιοσδήποτε. Μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις ακόλουθες 4 στεγανοποιήσεις:

α. Επαλειφόμενο ελαστομερές καουτσούκ  το οποίο δίνει με την πήξη του μια στεγανοποιητική μεμβράνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Η μεμβράνη αυτή διαστρώνεται πολύ εύκολα ακόμη και από ανειδίκευτο τεχνίτη και χρησιμοποιείται ώστε να μειώνονται οι περιπτώσεις αστοχίας του υποβάθρου όπως οι μελλοντικές ρηγματώσεις του.
3β. Στεγανοποίηση
β. Αυτοκόλλητη μεμβράνη  που αποτελούνται από δύο επάλληλες, μη ρηγματούμενες συνθετικές μεμβράνες (PA) στο άνω μέρος και στην κάτω ράχη από μία στρώση συνθετικού latex η οποία πολυμερίζεται και μετατρέπεται σε ελαστική κολλητική μεμβράνη μόλις αφαιρεθεί το χαρτί. Η δεύτερη αυτή στρώση είναι ελαστική, συγκολλητική, στεγανοποιητική και αυτοεπουλώμενη.

Έτσι στην αυτοκόλλητη μεμβράνη ενσωματώνονται τα πλεονεκτήματα τόσο των μεμβρανών (ανθεκτική χημική σύσταση έναντι των ασφαλιστικών υλικών, σε διπλή μάλιστα επίστρωση) όσο και του ασφαλτόπανου (ικανοποιητικό πάχος, ενσωμάτωση στο υπόβαθρο) αλλά και των επαλειφομένων υλικών (μη εξειδικευμένο συνεργείο, απουσία ειδικών εργαλείων κοπής φλογίστρων η κόλλας).

Η αυτοκόλλητη μεμβράνη μπορεί να εφαρμοστεί από μη εξειδικευμένα συνεργεία με μεγάλη απόδοση, χωρίς κίνδυνο αστοχιών αφού οι ραφές και η συγκόλληση αντικαθίστανται από την αυτοκόλλητη αυτοεπικάλυψη και είναι ανεξάρτητη των μελλοντικών αστοχιών του υποστρώματος.

3γ. Στεγανοποίηση
γ. Πλαστομερικό ή ελαστομερικό ασφαλτόπανο μιας στρώσης  με σχιστολιθική ψηφίδα. Τα υλικά αυτά, με πολύ υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές από οποιαδήποτε άλλο του χώρου τοποθετούνται από συνεργεία ασφαλτοπάνων, πολύ γρηγορότερα, γιατί η ράχη τους είναι εύτηκτη επιτρέποντας έτσι μια συγκόλληση με γρηγορότερο ρυθμό.

Πέραν τούτου η σχιστολιθική επίστρωση, που σκοπό έχει να προστατεύει το ασφαλτόπανο από τις υπεριώδεις ακτίνες, δεν τοποθετείται από την Bauder με επίπαση αλλά με συμπίεση τυμπάνου ώστε να μην αποκολλώνται όπως αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ασφαλτόπανα.
3δ. Στεγανοποίηση

δ. Μεμβράνη PVC  (η οποία μπορεί να μείνει και εκτεθειμένη στις υπεριώδεις). Παρουσιάζει το πλεονέκτημα της ενιαίας ανεξάρτητης επιφάνειας που επικάθεται στο υπόστρωμα. Λόγω και τις αντιριζικής του προστασίας χρησιμοποιείται και σαν ταρατσόκηπος.

Η μεμβράνη μπορεί να μείνει εκτεθειμένη όσο το επιθυμούμε και η απόφαση για μετατροπή σε ταρατσόκηπο μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε. Σε κάθε περίπτωση η μεμβράνη είναι υλικό μιας στρώσεως και δεν απαιτεί καμιά άλλη προστασία.

4. 5. Θερμομόνωση – Τελική τσιμεντοκονία

Μετά την στεγανοποίηση ακολουθεί θερμομόνωση μορφής εξηλασμένης πολυστυρόλης η οποία είναι ανθεκτική στο νερό και προστατεύει την στεγανοποίηση θερμικά και μηχανικά. Πάνω από την θερμομόνωση τοποθετείται ένα γεωΰφασμα.

Ο ρόλος του γεωυφάσματος είναι διττός: Αφενός εμποδίζει να σταλάξει αριάνι από την υπερκείμενη τσιμεντοκονία κατεβάζοντας έτσι θερμογέφυρες στους αρμούς της θερμομόνωσης. Αφετέρου διαχωρίζει κολυμβητά τα υπερκείμενα της θερμομόνωσης στρώματα τα οποία σαν μη θερμομονωμένα και σαν ορυκτής φύσης, υπόκεινται σε θερμική άρα και κινητική καταπόνηση που τείνουν να την μεταβιβάσουν.

Το επόμενο στάδιο δουλειάς είναι η κατασκευή μίας κολυμβητής τσιμεντοκονίας ενισχυμένης με ίνες πολυπροπυλενίου (που ισοδυναμούν με σιδηρόπλεγμα και το καταργούν), και γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης. Η προσθήκη επιπλέον του στεγανοποιητικού μάζης την καθιστά αντιπαγετική.
6. Επικόλληση Πλακιδίων
Ακολουθεί η συγκόλληση των πλακιδίων με κόλλες ελαστικές & αντιπαγετικές ώστε να μην αποθηκεύεται νερό.

7. Στοκάρισμα
Το στοκάρισμα των πλακιδίων προτείνεται να γίνεται με στόκους αντιπαγετικούς χοντρόκοκκους. Ιδανικός είναι ο ελαστικός στόκος.

8. Αρμοί διαστολής
Ανάλογα με την γεωμετρία της κατασκευής θεωρείται απαραίτητος ο χωρισμός σε αρμούς διαστολής διαμήκεις και εγκαρσίους με ειδική μαστίχη.
Επίσης ειδική μαστίχη θα πρέπει να μπει και στην ορθή γωνία επαφής του σοβατεπιού με το πλακάκι ώστε να δημιουργηθεί λεκάνη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για έκδοση προσφοράςΟικονομική - Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου από έμπειρο πολιτικό μηχανικό

Τηλ.: 210 76 49 610 - 6945 550 560


Fax: 210 76 49 612
mail: lolosmix@gmail.com